Joustavat palvelut, sujuva arki

  • Koko ihmisen elämänkaari on huomioitava ja palvelurakenteen rakennuttava koko ihmiselämän kirjolle, vauvasta vaariin.
  • Luovat ratkaisut palveluiden tuottamiseen ovat tarpeen: kotiin tuotavat- ja liikkuvat palvelut, ulkoilmatoiminnot ja -tilaisuudet, etä- ja striimaustoteutukset sekä erilaiset räätälöidyt ratkaisut pysyvästi palvelurakenteeseen.
  • Painopiste on ennaltaehkäisevissä ja matalan kynnyksen toiminnoissa.
  • Kumppanuus yritysten, yhdistysten ja järjestöiden, paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa on kaupungin ja kaupunkilaisten etu.
  • Aito esteettömyys tarkoittaa myös sisäilmaesteettömyyttä.

Lue lisää:

Arki koostuu monesta palasta: Perhe ja koti, ravinto, terveys ja lepo, liikunta, ystävät, lapset, kasvatus, elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen, erilaiset harrastukset, kulttuurin tekeminen ja siitä nauttiminen ja muu vapaa-aika. Nämä arkiset asiat rytmittävät elämää ja edistävät hyvinvointia. Koko ihmisen elämänkaari on huomioitava ja palvelurakenteen rakennuttava koko ihmiselämän kirjolle, vauvasta vaariin. Palveluntarve myös muuttuu elämäntilanteesta toiseen, jolloin ketteryys on tarpeen. On huomioitava, että yksilöt elävät omanlaistaan elämää myös elinkaaren loppupäässä. Painopiste on hyvä olla ennaltaehkäisyssä ja matalan kynnyksen palveluissa. Ne ovat paitsi järkeviä taloudellisesti, myös ihmisyyttä kunnioittavia toimia.

Muuttuvassa maailmassa on sopeuduttava vallitseviin olosuhteisiin ja kehitettävä uusia, luovia ratkaisuja palveluiden tuottamiseksi. Kotiin tuotavat palvelut, liikkuvat yksiköt, ulkoilmatoiminnot ja -tilaisuudet, etä- ja striimaustoteutukset sekä räätälöidyt ratkaisut on tarpeen ajaa palvelurakenteeseen pysyvästi. Näidenkin palveluiden tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi pienyritykset on otettava mukaan innovoimaan ja tuottamaan näitä palveluita. Muistakin kuin yrityskumppanuuksista tulee huolehtia. Kaikki palvelut eivät tarvitse raskaista rakenteita. Vapaaehtoiset kaupunkilaiset, järjestöt ja yhdistykset sekä muut paikalliset toimijat ovat tärkeä osa toimivaa kaupunkia.

Osallisuus ja aito esteettömyys on nostettava tarkasteluun. Sen määritelmä on vajaa.  Siinä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä vaan työn ja opiskelun, palveluiden ja vapaa-ajan toimintojen saavutettavuudesta. Aidosta esteettömyydestä voimme puhua vasta kun rakennus on myös sisäilmaesteetön. Sillä välin, kun yhdenvertaisuus ei toteudu esteettömästi rakennetussa ympäristössä, tulee palvelut turvata uusilla ratkaisuilla. Palveluiden lisäksi työnteon ja opiskelun räätälöidyt ratkaisut ehkäisevät laajasti eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.