Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja viiveetön sairaanhoito

  • Henkilöstön saatavuuden ratkaisuja on kehitettävä.
  • Neuvolaan tulee panostaa perheen tilanteen seulomiseksi lapsen varhaisina vuosina. Synnytyksen jälkeinen fysioterapiakäynti on liitettävä äidin synnytyksen jälkeiseen hoitoon.
  • Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tulee jatkossakin olla lähellä. Niillä on oltava myös vahva ohjaava rooli muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
  • Lastensuojelussa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuus on ensisijaista.
  • Perheen kohdatessa vakavan kriisin kuten lapsen tai vanhemman vakavan sairastumisen tai menehtymisen, on apua tarjottava. Ei odoteta, että perhe tai lapsi itse kykenisi hakemaan apua.
  • Kouluruoan ja vanhusten palvelulaitosruoan tulee olla ravitsevaa ja maukasta. Kuullaan heitä asiassa.
  • Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat tärkeitä oikea-aikaisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon takaamiseksi.
  • Kotiin tuotavat fysioterapiapalvelut ovat tärkeässä roolissa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.
  • Perhettä on kuultava ja omaisten roolia on hyvä kirkastaa terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Lue lisää:

Henkilöstön saatavuuden ratkaisuja on kehitettävä. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ei ole, on selvää, että palvelutaso heikkenee. Jos yksityinen yritys tai toimija pystyy toteuttamaan palvelun kaupungin omaa tuotantoa paremmin, on se otettava mukaan kilpailutukseen. Pienempikin toimija voi toteuttaa esimerkiksi osan palvelukokonaisuudesta. Kun sairastuu, on hoitoon päästävä viipymättä. Palvelusetelin käytöstä on luotava helppokäyttöinen ja sujuva mali perusterveydenhuollon käyttöön. Jos terveyskeskukseen ei pääse, on sairastunut ohjattava yksityiselle palveluntuottajalle lääkäriin.

Kaikenikäisten terveyttä on tuettava kattavalla liikuntatarjonnalla. Vantaalla onkin monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Erityisen ilahduttavaa on eri puolille kaupunkia rakennetut ulkoliikuntapaikat sekä edelleen rakennettavat kuntoportaat. Huolta herättää keskusta-alueiden esimerkiksi juuri liikuntapalveluiden riittävyys väkimäärän edelleen kasvaessa. Alueiden kunnossapidosta on huolehdittava.

Neuvolapalvelut ovat olleet suomalaisen äitiys- ja varhaislapsuuspalveluiden helmi. Neuvolaan tulee panostaa. Äitien synnytyksen jälkeiseen terveyteen panostaminen vaikuttaa paitsi äidin, myös lapsen ja koko perheen hyvinvointiin. Kehon palautumiseen synnytyksen jälkeen on kiinnitettävä huomiota ja synnytyksen jälkeinen fysioterapiakäynti on liitettävä äidin synnytyksenjälkeiseen hoitoon. Neuvolassa perheen tilanne on kartoitettava tarkasti ja yhteistyö varhaiskasvatuksen ja tarvittaessa lastensuojelun kanssa on oltava saumatonta. Kotikäynnit ovat tarpeellisia.

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolan työtä ja säännöllisistä terveystarkastuksista on pidettävä kiinni. Kouluterveydenhuollolla ja oppilashuollolla on oltava myös vahva ohjaava rooli muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Aina, kun on kyse lapsen terveydestä, hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista, on perheen tilanne vahvasti mukana. Kun hoidetaan lasta, on hoidettava myös perhettä. Toisaalta, jos havaitaan huolta vanhemman elämässä, on huomattava lapsen tilanne.

Ennaltaehkäisevän lastensuojelun (neuvola ja kouluterveydenhuolto, päiväkodit ja koulut, nuorisotyö) lisäksi myös itse lastensuojelun asiakastyötä on vahvistettava. Kiireellisiä sijoitus- ja huostaanoton mahdollisuuksia on kehitettävä. Lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuus on ensisijaista.

Kun perheessä tapahtuu vakava kriisitilanne, on apua tarjottava säännönmukaisesti. Jos lapsi tai vanhempi sairastuu vakavasti tai menehtyy, on apua tarjottava. Tällaisen keskellä emme voi odottaa, että perhe tai lapsi itse kykenisi hakemaan apua.

Ravinto on tärkeä osa terveyttä. Viime aikoina Vantaalla on puhuttu paljon kouluruoasta. Vantaan nuoret ja nuorisovaltuustokin ovat ottaneet kantaa asiaan. Tulevalla valtuustokaudella tätä asiaa on hyvä lähteä edistämään. Kouluruoan, kuten ikäihmisten palvelulaitosruokailun tulee olla ravitsevaa ja maukasta. Tässä asiassa voimme kuulla heitä. Tässä asiassa voimme kuulla heitä, keitä asia koskee.

Työtä tekevän aikuisväestön terveydenhuollossa työterveydellä on merkittävä rooli. Työtä tekevät kaupunkilaiset ovat kaupungin kantava voima. Siksi sujuva ja riittävä työterveydenhuolto on tärkeää. Yksityisten terveydenhuoltopalveluiden käyttö on suotavaa henkilöstönkin terveyden ylläpitämiseksi ja sairauden hoitamiseksi.

Jos vanhus haluaa ja voi asua kotona, on kehitettävä liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluita. Erilaiset fyysistä toimintakykyä ylläpitävät toimet ovat hyvin tärkeitä. Fysioterapeutin kotikäynnit ovat vaikutukseltaan merkittäviä. Palveluasumisessa ulkoilu ja liikkuminen ovat tärkeitä myös silloin kuin toimintakyky on heikko. Omaiset on otettava vahvasti mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalle on tärkeää luoda toimivat ja innostavat puitteet. Omaishoito on nähtävä kumppanuutena.