Turvallisuus

Hyvän turvallisuuskulttuurin ja kansalaisia turvaavan lainsäädännön ylläpitäminen ja kehittäminen on välttämätöntä.

  • Turvallisuus ja turvallisuuden tunne syntyvät arkisista asioista. Sujuva liikenne ja teiden kunto ovat oleellisia. Rakennusten terveellisyys- ja turvallisuuskriteerit ovat välttämättömiä. Kun rakennutamme asuinalueita tai kiinteistöjä, on jo suunnitteluvaiheessa hyvä huomioida asukas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät seikat. Rakennusten ja parkkipaikkojen sijoittuminen sekä valaistus ovat tärkeitä seikkoja. Myös rakennusten tai piha-alueiden kunnon säännöllinen seuranta ja huoltotyöt lisäävät turvallisuutta. Turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valvonta ja säädösten laiminlyömisestä aiheutuvat seuraukset onkin syytä ottaa nykyistä tarkempaan tarkasteluun.
  • Lainsäädännön uusiminen ja rangaistusten tiukentaminen erityisesti väkivaltarikoksien kohdalla on ajankohtaista. Meidän on nähtävä uhrin asema tärkeämmäksi kuin rikoksen tekijän.
  • Sisäinen turvallisuus on ihmisille tärkeää. Tämä tarkoittaa käytännössä lisäresursseja poliisi-, pelastus- ja ensihoitotoimintoihin. Lähiö- tai kyläpoliisitoiminta on kannatettavaa ja mahdollisuuksia viranomaisyhteistyöhön pitää parantaa. Kun lisäämme alueellista hyvinvointia, ennaltaehkäisemme osattomuutta ja radikalisoitumista. Myös yksinkertainen turvallisuutta edistävä keino on yhteistyö koulun ja poliisin välillä. Se on resurssien puuttuessa valitettavasti jäänyt sivuun. Moniammatillisella otteella voimme usein saada pienelläkin panostuksella suurta vaikutusta aikaan.
  • Väkivallattomuuteen on kasvettava varhain. Vastuu lapsesta, hänen käyttäytymisestään ja toimistaan on vanhemmilla. On väistämätöntä, että jokainen vanhempi joutuu joskus tilanteeseen, jossa kaipaa neuvoja ja ohjausta. Jos lähipiirissä ei ole tukiverkostoa, on sivistyneen ja hyvinvoivan yhteiskunnan tehtävä auttaa. Jos ohjaus-, huolto- ja tukitoimet esimerkiksi koulussa eivät riitä, on syytä miettiä vanhempia velvoittavaa lainsäädäntöä. Nykyisellään koulu kantaa liian suurta vastuuta ilman toimivia keinoja.